Good Morning in Marathi Wishes, Quotes & Images

Here are the fresh Good Morning in Marathi Quotes, Messages, and Images. Wish him/her a good morning fresh feelings awesome SMS in Marathi. And also share on Whatsapp, Facebook, Instagram, and other social media.

मी दररोज सकाळी उठतो आणि एक चांगला दिवस जात आहे. हे कधी संपणार हे आपल्याला माहिती नाही, म्हणून मी एक वाईट दिवस नाकारला.

I get up every morning and it’s going to be a great day. You never know when it’s going to be over, so I refuse to have a bad day.


Good Morning in Marathi

Good Morning Marathi

तुम्हास शुभ प्रभात. आपण केलेले प्रत्येक चरण आनंद, प्रेम आणि शांततेने परिपूर्ण होऊ द्या.

Good morning to you. May every step you make be filled with happiness, love, and peace.


सूर्य उगवला आहे, आकाश निळे आहे, ते सुंदर आहे आणि आपणही आहात. शुभ प्रभात!

The Sun is up, the sky is blue, it’s beautiful, and so are you. Good Morning!


मी दररोज सकाळी नऊ वाजता उठतो आणि सकाळच्या कागदासाठी हस्तगत करतो. मग मी मित्राच्या पृष्ठाकडे पाहतो. माझे नाव त्यावर नाही, मी उठतो.

I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up.


फक्त दिवसच नाही तर सर्व गोष्टींचा त्यांचा सकाळ आहे.

Not the day only, but all things have their morning.


या वेळी आपण सकाळी उठल्यावर डोळे उघडण्यासाठी आशावादी असले पाहिजे.

In these times you have to be an optimist to open your eyes when you awake in the morning.


आज फक्त दुसरा दिवस नाही तर काल आपण जे साध्य करू शकत नाही ते मिळवण्याची आणखी एक संभाव्य संधी. म्हणून आपल्या पायांवर उभे राहा आणि आपल्या यशाचा पाठलाग करा. शुभ प्रभात.

Today is not just another day, but another possible chance to achieve what you couldn’t achieve yesterday. So get on your feet and chase after your success. Good morning.


शुभ प्रभात! आपला दिवस सकारात्मक गोष्टींनी भरलेल्या आणि आशीर्वादाने परिपूर्ण असावा. स्वतःवर विश्वास ठेवा.

Good morning! May your day be filled with positive things and full of blessings. Believe in yourself.


एक वाईट दृष्टीकोन सपाट टायरसारखे आहे. आपण तो बदलल्याशिवाय आपण कोठेही पोहोचू शकत नाही. शुभ प्रभात.

A Bad Attitude is like a flat tire. You cannot reach anywhere until you change it. Good Morning.


पहाटेची सकाळ चालणे हे संपूर्ण दिवस एक आशीर्वाद आहे.

An early-morning walk is a blessing for the whole day.


आज सकाळी उठून मी हसला. 24 नवीन तास माझ्या आधी आहेत. मी प्रत्येक क्षणी पूर्णपणे जगण्याचे वचन देतो.

Waking up this morning, I smile. 24 brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment.


मी जगाला सुधारण्याची इच्छा आणि जगाचा आनंद घेण्याच्या इच्छेच्या दरम्यान फाटलेल्या सकाळी उठतो.

I arise in the morning torn between a desire to improve the world and a desire to enjoy the world.


आजची सकाळ आपल्याला आयुष्यासाठी नवीन आशा देऊ शकेल! आपण आनंदी व्हा आणि त्यातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्या. शुभ प्रभात!

May this morning offer you new hope for life! May you be happy and enjoy every moment of it. Good morning!


लवकर उठून दिवसाची सुरुवात आपल्या चेहर्‍यावर व्यापक स्मित देऊन करा. शुभ प्रभात!

Rise up early and begin the day with a broad smile on your face. Good Morning!


यश हे आपण केवळ किती मोठे स्वप्न पाहू शकता याचेच एक उपाय नाही तर आपण किती करू शकता याचेही एक उपाय आहे. शुभ प्रभात!

Success is not just a measure of how big you can DREAM, it is also a measure of how much you can DO. Good Morning!


gm in Marathi

असा विश्वास ठेवा की आपण सुंदर आहात आणि पर्वत हलविण्यासाठी जे काही घेते ते आपल्याकडे आहे आणि आपण पर्वत हलवाल. इतर जे म्हणतात त्यापासून स्वत: ला निराश होऊ देऊ नका. उठा आणि आपण जे करू शकता ते करा.
शुभ प्रभात.

Believe that you are beautiful and have what it takes to move mountains, and you’ll move mountains.  Don’t allow yourself to be let down by what others say. Get up and do what you can do best. Good morning.


सुप्रभात माझे प्रेम! मला आशा आहे की माझा सुप्रभात मजकूर दिवसाच्या अगदी सुरुवातीस आपल्या चेह to्यावर हास्य आणेल. माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे.

Good Morning my love! I hope my good morning text will bring a smile to your face at the very beginning of the day. I love you so much.


आज जिवंत असलेल्या सर्वांसाठी बर्‍याच चांगल्या गोष्टी आहेत. जागृत व्हा आणि धैर्याने आणि आशेने जीवन शोधा आणि मी आपणास खात्री देतो की आपले भविष्य उज्ज्वल होईल. सुप्रभात, प्रियवर.

Today has a lot of good things for all who are alive in it. Wake up and pursue life with courage and hope, and I can assure you that your future is going to be bright. Good morning, my dear.


आपले गोंधळ स्मित हेच दररोज जागृत होणे फायदेशीर ठरते.

Your cute smile is what makes waking up worth every day.


आता आपले डोळे उघडले आहेत, दिवसा सुरू करण्याच्या आपल्या तीव्र उत्कटतेने सूर्याला मत्सर करा. सूर्याला मत्सर करा किंवा अंथरुणावर रहा.

Now that your eyes are open, make the sun jealous with your burning passion to start the day. Make the sun jealous or stay in bed.


Good Morning Quotes Marathi

दररोज सकाळी, मी म्हणतो, ‘मी अजूनही जिवंत आहे, एक चमत्कार.’ असे म्हणून मी उठतो आणि म्हणून मी जोर धरत राहतो.

Every morning, I wake up saying, ‘I’m still alive, a miracle.’ And so I keep on pushing.


आपल्यास हा दिवस पुन्हा कधीही मिळणार नाही, म्हणून मोजा!
शुभ प्रभात!

You will never have this day again, so make it count! Good Morning!


दररोज सकाळी एक नवीन आशीर्वाद असतो, जी आपल्याला जीवन देण्याची दुसरी संधी आहे कारण आपण त्यास वाचतो आहात. पुढे एक चांगला दिवस आहे.
शुभ प्रभात!

Every morning is a new blessing, a second chance that life gives you because you’re so worth it. Have a great day ahead. Good morning!


आपल्या दिवसाची सुरूवात करुन हे जाणून घ्या की यश मिळवणे हीच महानता प्राप्त करण्याची पहिली पायरी आहे. आपल्याकडे असल्यास, नंतर सर्वकाही मिळवा आणि या खास दिवसाने आपल्यासाठी बनवलेले सर्व घ्या.
शुभ प्रभात.

Start your day knowing that the desire for success is the first step to achieving greatness. If you have it, then get all out and take everything that this special day has made for you. Good morning.


सकाळी लवकर उठून दुसर्‍या दिवशी तुम्हाला दिल्याबद्दल देवाचे आभार मानण्यास विसरू नका!
शुभ प्रभात!

Get up early in the morning and don’t forget to say thank you to God for giving you another day! Good morning!


सूर्य हा दररोजची आठवण करून देतो की आपणसुद्धा अंधारातून पुन्हा उठू शकतो, आपणही आपला स्वतःचा प्रकाश चमकू शकतो.

The sun is a daily reminder that we too can rise again from the darkness, that we too can shine our own light.


जर आपण नकारात्मक परिस्थितीत सकारात्मक राहू शकत असाल तर आपण नेहमीच जिंकू शकाल!
शुभ प्रभात.

If you can stay positive in a negative situation, you will always win! Good Morning.


आपण अलार्म सेट केला आहे की नाही याची पहाटे येते.

Morning comes whether you set the alarm or not.


आजचा दिवस तुमच्यासाठी आणखी एक सुंदर दिवस आहे. नवीन आशेने आणि दृढनिश्चयाने या नवीन दिवसाची सुरुवात करा आणि आपल्याला जे काही यश मिळवायचे आहे ते आपण प्राप्त कराल.

Today is another beautiful day for you. Begin this brand new day with new hope and determination and you will achieve whatever success you want to achieve.


मी सकाळी उठतो आणि मी येथे का आहे असा विचार करत नाही. मी उठतो आणि आश्चर्य करतो की मी येथे चांगले का करीत नाही आहे.

I never wake up in the morning and wonder why I am here. I wake up and wonder why I am not making here better.


आपली स्वतःची स्वप्ने तयार करा, किंवा एखादी व्यक्ती आपल्याला ती तयार करण्यासाठी नियुक्त करेल.
शुभ प्रभात.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs- Good Morning.


Good Morning in Marathi wishes & Images

Thanks for visiting us, Share these good morning quotes in Marathi and images. Make him/her a fresh feeling morning. Keep smile be happy.

Related